Natália Vara

Affiliation University of Porto
Email nvara@ipb.pt